Hva er Guds rike?


For en stund siden hadde jeg en artikkel på trykk i Connect – Bibelleseringen. Temaet var Guds Rike, da knyttet til mirakler, under og tegn. Illustrasjonsbildet er fra Bethel Church og viser Andrew White, som jeg hørte 29. og 30. oktober 2017. Mine tanker rundt det møtet kan for øvrig leses her: http://imikirken.no/blogg/min-kamp-eller-guds.

Vi skal i denne artikkelen prøve å forstå hva Jesus mener når han snakker om Guds rike i evangeliefortellingene i Bibelen.

 Du har gjerne bedt «Fadervår» mange ganger? Da har du også bedt bønnen «La ditt rike komme» (Matt 6,10). Men hva har du bedt om da, egentlig? Hva tenkte du da du ba den bønnen; var det Jesu gjenkomst, var det at Jesus skal være herre i livet ditt her og nå, eller tok hjernen en liten pause og vandret vide omkring?

Du har sikkert også hørt eller lest teksten «La de små barna komme til meg og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.» (Luk 18,16). Den leses i hvert fall i forbindelse med barnedåp i kirka. Hva var det Jesus tenkte på da han sa det, hva er det som hører til barna og «slike som dem»? Hva er det barna får i gave, eller får til eie eller disposisjon her? Og når skjer det? Skjer det når de blir døpt, når de bestemmer seg for å tro på Jesus, eller er det noe som vi får når vi kommer til himmelen? La oss først se litt på selve begrepet «Guds rike». Det er faktisk litt komplisert, og gir rom for noen ulike tolkninger.

Guds rike er et uttrykk som brukes ofte, og Jesus er den som bruker det aller mest. Når vi teller med variantene «Guds rike», «Himmelriket», «Rike(t)», «Kongsmakt» og «Mitt rike», så ser vi at begrepet brukes

i Matteus: 50 ganger

i Markus: 18 ganger

i Lukas: 44 ganger

i Johannes: 3 ganger

Å «komme inn» i Guds rike

Det første spørsmålet vi skal se på er hva Guds rike er. Er det det samme som frelse? At når vi tar imot Jesus som frelser, så blir vi samtidig en del av Guds rike? Vi «flytter inn» på en måte. Guds rike blir «stedet» eller realiteten vi kommer inn i med frelsen. Det er jo bibeltekster om Guds rike som støtter denne tolkningen. For eksempel kan vi se på Matteus 19,24: «Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Uten at vi kommenterer kameler, nåløyer og rikdom mer i denne omgang, så forteller bibelverset oss noe om at Guds rike er noe vi kan komme inn i, eller bli stående utenfor. Vi kan også se på Markus 10,15: ”Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.”

Guds rike blir også forbundet med himmelen, eller der de som hører Jesus til skal være i evigheten. For eksempel Markus 14,25: «Aldri mer skal jeg drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.» Meningen er da at Jesus venter på oss til vi kommer til himmelen, og der skal vi spise og drikke sammen rundt samme bord. Det blir litt av en fest!

Ånden og Guds rike

I Mark 1,15 sier Jesus: Tiden er inne, Guds rike er kommet nær, vend om og tro evangeliet. Det må bety at Guds rike kom med Jesus som person. Dette sier altså Jesus helt i starten på det vi kaller hans offentlige virke. Fra Matteus og Lukas vet vi ganske mye om hendelsene rundt Jesu fødsel, og får også et glimt av Jesus som 12-åring (Luk 2,41ff). Så er det stille fra den kanten i cirka 18 år, inntil han blir døpt i elva Jordan av døperen Johannes. I dåpen så Jesus «himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over seg som en due» (Mark 1,10). Dermed skjønner vi at til og med Jesus trengte Den hellige Ånd når han skulle forkynne, helbrede, kalle disipler, og til slutt gi livet sitt på korset tre år senere. Dermed er det en kobling mellom Ånden, evangeliet og Guds rike, som vi skal komme tilbake til senere.

Evangeliet og Guds rike

Når Jesus forkynte evangeliet innledet han altså med å understreke at siden Guds rike var kommet nær skulle folk vende om og tro på evangeliet! (Mark 1,15). Ordet evangelium brukes her. Det er sammensatt at to greske ord, ’ev’, som betyr god eller godt, og ’angelion’ som budskap, melding eller beskjed. Det er det samme ordet som brukes om englene, for englene kommer jo med beskjeder. Hvis du har vært en del i kirke eller bedehus har du sikkert hørt ordet evangelium i en tale eller andakt. Da brukes det oftest i betydningen frelse. ”Tro på Jesus, som har dødt på korset for syndene våre og stått opp fra de døde, så skal du bli frelst og komme til himmelen!” Men da Jesus sa dette i begynnelsen av tjenesten sin, cirka tre år før han døde på korset, hva var evangeliet – de gode nyhetene – da? Hvilke gode nyheter snakket han om? Var det at Guds rike er nær?

Han sier Nå skjer det noe nytt! Nå skjer det som dere har ventet på! Nå skjer det som profetene i Det gamle testamente har forutsagt. Nå trenger dere ikke vente lenger. Nå er Guds rike kommet nær. I engelske utgaver står det at «The Kingdom of God is at hand» (KJ, ESV) og «God’s kingdom is here» (Message). Da kan vi trekke den konklusjonen at Guds rike er nær der Jesus er nær.

En skal ikke lese mye i Bibelen, før vi ser at der Jesus var, der skjedde det ekstraordinære ting. Syke ble helbredet, demoner ble kastet ut, og til og med vind og bølger stilnet, mat ble mangfoldiggjort og døde stod opp. Et kjernevers her er Lukas 11,20: «Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.» I parallellteksten i Matteus 12,28 står det Guds ånd i stedet for Guds finger. Poenget er ikke om det er ånden eller fingeren, men at det er Gud som står bak.[1] Og når Gud står bak og i dette tilfelle gir et menneske friheten, freden og verdigheten tilbake, så er det et tegn på at Guds rike er kommet nær.

Guds rike er der Guds vilje skjer og der hvor frelsesgodene erfares. Da Pontius Pilatus forhørte Jesus før han korsfestet ham, sa han: Så er du da konge? Jesus svarer ham: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle blitt overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra. (Joh 18,36. I eldre oversettelser brukes rike i stedet for kongsmakt.) Men Jesus er konge i et rike som er større en denne verden, et rike som er godt, et rike som er aldri tar slutt.

Hvordan erfares Guds rike?

Dermed er vi inne på det andre spørsmålet, som er hvordan Guds rike kan erfares.

Vi starter med følgende tankerekke: Hvis Jesus er a) Herre, b) allmektig, c) alle steds nærværende og d) Guds rike allerede er kommet nær blant oss, så kan og bør i prinsippet Guds rike kunne erfares av hvem som helst over alt. Vi har for eksempel sett mange eksempler på at mennesker blir helbredet utenfor kirken, både i hjemmene og ute på gata.

Likevel har Gud valgt ut kirken, som er fellesskapet av Jesus-etterfølgere, til å gjøre virkeligheten av den nye skapelsen til stede, kjent og erfart, som misjonæren Lesslie Newbigin skriver.[2] Guds rike er ikke det samme som kirken, men kirken er både resultatet av Guds rike og et instrument for Guds rike.

Er Guds rike i fremtiden?

Det tredje spørsmålet som er viktig å si noe om, er når Guds rike kommer til oss. Vi har allerede nevnt at den dagen Jesus trådte inn på historiens arena fylt av Den hellige ånd, så var det første han sa: Tiden er inne, Guds rike er nær. Altså: Guds rike har allerede startet på jorda, og det startet med Jesus. Etter at Jesus var stått opp fra de døde og rett før han for til himmelen, ba han disiplene sine om å gjøre alle folkeslag til hans disipler, og de skulle lære dem å holde alt som Jesus selv hadde lært dem (Matteus 28,19-20). Og da nytter det ikke bare å tenke på teoretisk kunnskap. Vi ser flere steder i Apostlenes gjerninger at under og tegn skjedde, og at de snakket om det som hører Guds rike til. (Se for eksempel Apg 1,3; 8,12-13).

Likevel er alt det gode som vi opplever i form av bønnesvar, undergjerninger, tilgivelse, fred og så videre kun en forsmak på Guds rike slik det skal erfares etter Jesus gjenkomst. Da skal det ikke være mer nød, elendighet, gråt og tåre mer, men en uendelighet av fred, rettferdighet og godhet. En trenger ikke se lenge på nyhetene før en skjønner at vi er ikke der riktig ennå. Mange strever også med kroniske og vanskelige sykdommer midt oppi at de samtidig opplever at Guds kraft virker gjennom dem og rundt dem. Paulus selv opplevde dette, og jeg kjenner mange. Derfor, når vi snakker om Guds rike, så snakker vi om et ALLEREDE – ENNÅ IKKE.

La meg avslutningsvis legge til at i mange kristne sammenhenger har det blitt en litt for stor vekt på ENNÅ IKKE. Fordi bønnesvaret uteblir, slår en seg til ro med at i himmelen, da skal det bli bra. Ikke ennå. En baserer dermed troen sin mer på (mangel på) erfaring enn på Guds ord. Hvis vi ønsker å være bibeltro kristne, så må vi legge like stor vekt på ALLEREDE. Guds rike har kommet nær. Det er noe som har skjedd. Den hellige ånd er gitt til alle Jesus-etterfølgerne. Det er ikke vår oppgave å definere hva Gud har tenkt å gjøre nå, og hva han har tenkt å vente med til Guds rike er fullendt, men å først og fremst konsentrere oss om det  Jesus har bedt oss om: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg» (Matt 6,33).

Fotnoter:

[1] Det Lukas gjør er å peke tilbake til 2. Mosebok 8,19, at det var ved Guds finger at israelsfolket ble fridd ut av slaveriet i Egypt.

[2] Newbigin, Lesslie. The Gospel in a Pluralist Society, Kindle edition, Loc 4341.